5 Địa chỉ chữa, cắt tuyến mồ hôi nách ở đâu Hà Nội

hôi nách là c?n b?nh d?n ??n vì s? ho?t ??ng quá nhi?u c?a m?t s? tuy?n m? hôi t?i vùng da nách. B?nh M?c dù không nguy hi?m k?t lu?n s?c kh?e song l?i d?n t?i tâm sinh lý x?u h? cho bi?t m?t s? b?n nam g?p ph?i. tham kh?o ngay các ??a ?i?m c?t tuy?n m? hôi ? Hà N?i tin c?y nh?t ?ã t?ng ???c kh?o sát c?ng nh? t?ng h?p ngay trong bài vi?t d??i ?ây.

Xem Thêm:

Top 7 ??a ?i?m c?t tuy?n m?  hôi nách ? Hà N?i tin c?y

b?nh viêm cánh là tr?ng thái vùng da t?i h? nách m?c ra nhi?u m? hôi cùng v?i  khó ch?u. nguyên do gây ra b?nh th??ng hay do quá trình ho?t ??ng quá nhi?u c?a các tuy?n m? hôi làm s?n xu?t ra l??ng không nh? nh?ng ch?t béo, protein khi?n các virus th?y ?i?u ki?n thu?n l?i phân h?y nh?ng ch?t này và gây  hôi. ??ng th?i y?u t? di truy?n, ?n s? d?ng hay tâm sinh lý c?ng có th? là tác nhân d?n ??n b?nh.

c?t tuy?n m? b?nh viêm cánh t?i Hà N?i

hôi nách Dù cho không ph?i c?n b?nh song c?n ???c ?i?u tr? k?p th?i ?? h?n ch? d?n ??n các v?n ?? tâm sinh lý cho ng??i b?nh

M?c dù hôi nách không ph?i là ch?ng b?nh nguy hi?m cho s?c kh?e nh?ng mà l?i gây nên nhi?u r?c r?i k?t lu?n cu?c s?ng. vùng da d??i cánh tay hàng ngày ??t át, nh?t là sau lúc ho?t ??ng khi?n cho ng??i b?nh r?t m?t t? tin lúc t?i m?t s? n?i ?ông nam gi?i ho?c gây các công v?n ?? c?n ??i di?n nhi?u. tâm lý b? ?e d?a làm cho ch?t l??ng ??i s?ng c?ng suy gi?m theo.

Tùy ?ã tình hình mà ng??i b? b?nh ???c ch? d?n m?t s? bi?n pháp ch?a tr? không gi?ng nhau. trong ?ó gi?i pháp c?t tuy?n m? hôi nách ???c dùng khá nhi?u b?i vì có kh? n?ng nâng cao b?nh nhanh chóng. tham kh?o ngay nh?ng ??a ch? c?t tuy?n m? hôi nách t?i Hà N?i uy tín nh?t t?ng ???c t?ng h?p trong bài vi?t sau ?ây n?u ?ang có nhu c?u này.

Phòng khám ?a khoa H?ng Th?nh

Phòng khám ?a khoa H?ng Th?nhm là m?t trong nh?ng khu v?c th?m M? chính Ngày nay ??i v?i nhi?u th? m?nh làm ??p v? khuôn m?t, vóc dáng, ?i?u tr? da. M?t khác n?i ?ây còn thì có m?t s? d?ch v? v? nha khoa th?m M?, xóa x?m, ??c bi?t là tr? ch?ng hôi nách b?ng r?t nhi?u ph??ng pháp hi?n ??i. r?t nhi?u khách hàng ?ã ch?a tr? b?nh viêm cánh t?i KangNam và ??u ??t ???c k?t qu? t?t ngoài mong ??i.

c?t tuy?n m? hôi nách t?i Hà N?i

không ch? m?nh v? nh?ng d?ch v? th?m Hoa K? gây ??p, các d?ch v? c?t tuy?n m? hôi nách ? Phòng khám ?a khoa H?ng Th?nh c?ng c?c k? gi? gìn


th? m?nh c?a KangNam là thì có h? th?ng trang thi?t b? r?t hi?n ??i. m?t s? c? s? v?t ch?t t?i ?ây ??u ???c nh?p kh?u t? n??c ngoài nh?m mang t?i ch?t l??ng t?t nh?t cho bi?t t?t c? khách hàng. m?t s? li?u pháp trong b?t k? d?ch v? làm ??p hay tr? ch?ng hôi nách c?ng v?n ???c b?nh vi?n th??ng xuyên c?p nh?t ??i m?i không ng?ng. các chuyên gia nam khoa t?i ?ây c?ng liên ti?p d? h?i th?o ho?c m?t s? khóa h?c qu?c t? ?? c?i thi?n thông tin trình ??.

Trong ch?a tình hình t?ng ti?t m? b?nh viêm cánh quá ?? hi?n Phòng khám ?a khoa H?ng Th?nh ?ang s? d?ng hai công ngh? tiên ti?n nh?t Hi?n nay g?m có

k? thu?t ch?a tr? b?nh hôi nách n?i soi Endo Dry
k? thu?t tr? ch?ng hôi nách tiêm Botox
trong ?ó Endo Dry là m?t trong nh?ng công ngh? c?t tuy?n m? hôi nách n?i soi ??t không ít ?u ?i?m nh?t Hi?n nay. Sau khi h?t li?u trình ch?a tr? ??m b?o ng??i b? b?nh không tái phát ch?ng hôi nách, không ?? l?i s?o, cho hi?u qu? t?t t?i 99%. ph??ng pháp này có kh? n?ng kh? c?ng nh? x? lý t?t các khuy?t ?i?m so ??i v?i cách c?t tuy?n m? hôi nách c? ?i?n c?n ???c không ít b?nh vi?n ?u tiên h?n.

thông tin liên h?:

??a ch?: 380 XÃ ?àn, ??ng ?a, Hà N?i

B?nh vi?n th?m M? Qu?c t? Thu Cúc
??i v?i các ng??i hàng ngày b?n tâm ??n nh?ng d?ch v? khi?n cho ??p thì B?nh vi?n Th?m M? Qu?c t? Thu Cúc ch?c h?n không còn là cái tên không còn quá xa l?. không ch? m?c b?t b?i thi?t b? máy móc c?c k? tiên ti?n, Thu Cúc còn n?i ti?ng b?i vì quá trình ?a d?ng v? nh?ng d?ch v? th?m M? khi?n ??p. ?ây c?ng là m?t trong s? nh?ng c? s? thì có th?c hi?n c?t tuy?n m?  hôi nách ? Hà N?i ch?t l??ng ???c nhi?u ng??i ch?n.

c?t tuy?n m?  hôi nách ? Hà N?i
C?t tuy?n m? ch?ng hôi nách t?i B?nh vi?n Thu Cúc Hà N?i c?ng ???c nhi?u khác bi?t hàng ch?n b?i vì mang ??n hi?u qu? t?t, ?? an toàn cao


khi ??n ch?a tr? b?nh viêm cánh t?i Thu Cúc, ng??i b? b?nh s? ???c th?c hi?n t?ng quan các th? t?c ki?m tra ki?m tra s?c kh?e nh?m gi? gìn b?n không thi?u tiêu chu?n ?? có kh? n?ng ph?u thu?t. v?i m?t s? d?ng c? xét nghi?m tiên ti?n, ng??i b?nh s? ???c ??nh v? v? trí nh?ng tuy?n m? hôi t?i vùng nách cùng v?i nguyên do gây nên b?nh viêm cánh ?? có th? ???c ra ph??ng pháp ?i?u tr? phù h?p v?i t?ng c?p ??.

Hi?n t?i trong ?i?u tr? ch?ng hôi nách, b?nh vi?n ?ang s? h?u các d?ch v? sau

C?t tuy?n m? ch?ng hôi nách
?i?u tr? b?nh viêm cánh v?i Beautem
Hút tuy?n m? ch?ng hôi nách b?ng Vaser Lipo
ph?u thu?t c?t tuy?n m? b?nh hôi nách ? Thu Cúc ???c gi? gìn c?c k? an toàn, ít ?au, không ?? l?i s?o nh? ??i ng? máy móc thi?t b? hi?n ??i b?c nh?t. ??ng th?i bác s? chuyên khoa c?ng c? g?ng h?n ch? quá trình xâm ?n, l?y ch? t? tiêu ?? phòng ng?a nguy c? ?? l?i s?o x?u trên da. quy trình ph?u thu?t ? ?ây c?ng hoàn toàn ??t theo tiêu chu?n ?ã t?ng ???c B? Y t? ?? ra c?n ph?i r?t an toàn.

Thi gian th? thu?t lo?i b? tuy?n m? hôi ? b?nh vi?n Thu Cúc th??ng ch? m?t kho?ng 60 phút song có th? ?em l?i hi?u qu? d?t ?i?m.

hi?u bi?t liên h?

??a ch?: T?ng 7, 286 Th?y Khuê, Tây H?, Hà N?i

Phòng khám Lê Nhân tu?n
Phòng khám Lê Nhân tu?n ???c thành l?p c?ng nh? v?n ??ng d??i s? d?n d?t c?a Bs Lê Nhân Tu?n – ng??i ?ã t?ng có h?n 20 n?m kinh nghi?m trong các ngành th?m M?. t?i ?ây cam k?t th? thu?t lo?i b? tuy?n m? b?nh hôi nách gi? gìn 3 kém t?: kh?i  hôi nách d?t ?i?m ch? ??i v?i m?t l?n ch?a tr?, ??m b?o an toàn tuy?t ??i và không ?? l?i s?o t?i h? nách. Vì v?y b?n có th? tham kh?o ? ?ây n?u có nhu c?u c?t tuy?n m? ch?ng hôi nách t?i Hà N?i.

c?t tuy?n m? hôi nách t?i Hà N?i

ch?n l?a c?t tuy?n m?  hôi nách t?i Dr. H?i Lê không ch? thì có ??c ?i?m th?m M? cao mà l?i có kh? n?ng phòng ng?a kh? n?ng tái phát t?n g?c


N?i ?ây s? h?u ??i ng? thi?t b? máy móc vô cùng tiên ti?n ??n t? nh?ng n??c thì có ngành li?u pháp th?m Hoa K? ti?n tri?n nh? Hoa K?, Hàn Qu?c, Nh?t B?n và Thái Lan. các ph??ng pháp làm cho ??p và th?m khám ?i?u tr? b?nh ? ?ây ??u ?ã ???c FDA (C?c qu?n lý D??c c?ng nh? ?? ?n Hoa K?) cùng B? y t? ch?ng nh?n v? tr?ng thái h?u hi?u cùng v?i an toàn trên nam gi?i s? d?ng, c?n ph?i b?n hoàn toàn có th? yên tâm khi s? d?ng d?ch v? t?i ?ây.

Trong tr?  hôi nách hi?n Dr. H?i Lê ?ang th?c hi?n hai ph??ng pháp hàng ??u g?m

k? thu?t MiraDry
?i?u tr? c?t ?i tuy?n m? hôi v?nh vi?n
trong s? ?ó, k? thu?t MiraDry ???c Dr. H?i Lê s? h?u ??c quy?n ? Vi?t ?àn ông v?i r?t nhi?u ?u ?i?m. ??ng th?i, ph??ng pháp ti?u ph?u c?t ?i tuy?n m? hôi d?t ?i?m t?i ?ây c?ng ???c làm r?t nhu?n nhuy?n, v?a gi? gìn ?i?u tr? h?t b?nh nh?ng không h? ?? l?i s?o.

Khách hàng sau khi th?c hi?n th? thu?t ? ?ây ??u ???c cam k?t b?o hành 100% Bên c?nh ?ó luôn nh?n ???c s? quan tâm ??n quá trình nh?ng nhân viên ch?m sóc khách hàng ph?ng ?oán t?i khi ch?a t?n g?c.

h? th?ng ??a ?i?m

khu v?c 1: 36 ?? Quang, C?u Gi?y, Hà N?i
??a ?i?m 2: 314 Ph? Hu?, Hai Bà Tr?ng, Hà N?i
hi?u bi?t liên h?

phòng khám ?a khoa H?ng Th?nh

chúng tôi ?a khoa H?ng Th?nh là m?t trong s? nh?ng c? s? c?t tuy?n m? b?nh hôi nách t?i Hà N?i hàng ??u Th?c t? hi?n nay ???c nhi?u khách hàng t?ng l?y d?ch v? t?i ?ây ch?n l?a. Cho dù ?i?m m?nh ? ?ây là m?t s? b?nh v? b?nh nam khoa nh?ng nh?ng li?u pháp và thi?t b? tr? b?nh hôi nách t?i ?ây c?ng ???c c?p nh?t toàn di?n cùng v?i tiên ti?n không kém c?nh các b?nh vi?n th?m Hoa K? khác cùng khu v?c.

c?t tuy?n m?  hôi nách ? Hà N?i
chúng tôi ?a khoa H?ng Th?nh luy?n t?p trung ??i ng? chuyên gia dày d?n kinh nghi?m cùng h? th?ng thi?t b? máy móc tiên ti?n giúp tr? giúp tr? b?nh hôi nách hi?u qu?
N?i ?ây luy?n t?p trung ?ông ??o h? th?ng bác s? chuyên khoa dày d?n kinh nghi?m, nhi?t huy?t v?i ngh?, luôn không ng?ng c? g?ng h?c h?i thêm nhi?u thông tin m?i nh?m giúp nâng cao t?t c? câu h?i v? khi?n cho ??p cùng v?i s?c kh?e cho bi?t m?i m?t s? khách hàng. h? th?ng c? s? v?t ch?t t?i ?ây ??u ??t chu?n y t? và ?ang không ng?ng ???c c?p nh?t và t?ng c??ng m?i h?n ?? mang t?i m?t s? tr?i nghi?m tuy?t v?i cho khách hàng.

Trong ch?a b?nh hôi nách, hi?n chúng tôi ?a khoa H?ng Th?nh ?ang s? h?u nh?ng d?ch v? sau

li?u pháp xâm l?n t?i thi?u Hàn Qu?c
ti?u ph?u c?t tuy?n m?  hôi nách
công ngh? xâm l?n 360 tình tr?ng
công ngh? Laser
??c bi?t k? thu?t xâm l?n t?i thi?u Hàn Qu?c giúp c?t b? tuy?n m? hôi ?ang ???c t?n d?ng ??i v?i không ít ?i?m n?i b?t. bác s? sau khi xác ??nh v? trí tuy?n m? hôi s? làm r?ch m?t ???ng nh? ch? t? 1-2 cm, Ngoài ra áp d?ng li?u pháp 2 chi?u ??i v?i m?t s? s?i nano r?t nh? ?? lo?i b? m?t s? tuy?n m? hôi d? th?a. Do ?ó có th? ch?a tr? nh?ng tri?u ch?ng hôi nách mau chóng cùng v?i phòng ng?a kh? n?ng ?? l?i s?o.

ng??i b?nh có nguy c? ra v? ngay sau khi hoàn thành th? thu?t c?ng nh? ph?n l?n không g?p tr? ng?i gì trong sinh ho?t. N?u ch?m sóc t?t v?t m? k?t h?p v?i vi?c sinh ho?t ?i?u m?c ?? gi?i pháp này có kh? n?ng ng?n ng?a hoàn toàn nguy c? tái phát b?nh viêm cánh.

ki?n th?c liên h?

??a ch?: 380 Xã ?àn, ??ng ?a, Hà N?i

B?nh vi?n N?i ?ào th?i Trung ??ng
 hôi nách là b?nh có m?i quan h? t?i m?t s? b?n kho?n n?i bài ti?t, Vì th? ?? an tâm h?n b?n có nguy c? liên h? t?i B?nh vi?n N?i bài ti?t Trung ??ng. t?i ?ây b?n s? ???c làm t?ng quát m?t s? ki?m tra ?? ??nh v? m?c ?? hôi nách là vì ?âu ho?c có m?i quan h? t?i m?t s? c?n b?nh nào không, T? ?ó m?i có nguy c? ??a ra ph??ng pháp ch?a khoa h?c nh?t.

c?t tuy?n m? ch?ng hôi nách ? Hà N?i
B?nh vi?n n?i ti?t Trung ??ng là m?t trong s? các b?nh vi?n tuy?n ??u tiên v? ch?a nh?ng b?nh n?i ?ào th?i nh? b?nh viêm cánh
v?n ?? ti?n hành c?t tuy?n m? b?nh viêm cánh t?i b?nh vi?n ??u s? do các bác s? hay giáo s? thì có chuyên môn cao ??m nhi?m nên c?c k? an toàn cùng v?i ??t m?c ?? thành t?u ??n 99%. nh?ng phòng tránh ph?u thu?t và thi?t b? ti?u ph?u ??u ???c kh? trùng s?ch s?, phòng ng?a hoàn toàn nguy c? lây chéo có kh? n?ng di?n ra. Sau ph?u thu?t ng??i b? b?nh s? ???c ch? ??nh vi?c n?m ngh? ch?m sóc ngay t?i nhà ?? mau khôi ph?c nh?t.

giá thành th? thu?t lo?i b? tuy?n m? b?nh viêm cánh c?a B?nh vi?n N?i ti?t Trung ??ng c?ng không quá ??t ??, mà tin c?y khám tr? b?nh t?i ?ây l?i c?c k? gi? gìn. ch? y?u B?i vì th? mà b?nh vi?n th??ng trong c?p ?? quá t?i. t?t h?n h?t b?n c?n ph?i g?i ?i?n ??t l?ch xét nghi?m tr? b?nh t? s?m ?? ti?t ki?m kho?ng th?i gian h?n.

thông tin g?i ?i?n

??a ch?: 215 Ng?c H?i, Thanh Trì, Hà N?i

B?nh vi?n 108
N?u m?t s? b?nh vi?n th?m M? t? nhân thi?u ?? làm cho b?n tín nhi?m thì B?nh vi?n 108 s? là c? s? thích h?p nh?t dành cho bi?t b?n. ?ây là B?nh vi?n Trung ??ng Quân thu?c tuy?n cu?i c?a ngành Quân Y và v?n ?ang thu?c B?nh vi?n h?ng ??c bi?t c?a Qu?c gia ??i v?i không ít nhi?m v? c?n thi?t.

c?t tuy?n m? ch?ng hôi nách t?i Hà N?i
ch?n c?t tuy?n m? b?nh hôi nách ? b?nh vi?n 108 có kh? n?ng ??m b?o an toàn ??c bi?t d??i quá trình ti?n hành c?a các bác s?, chuyên gia ??u tiên ngành
Bây gi? b?nh vi?n ?ang li?u có h?n 45 Giáo s?, Phó Giáo s?; 146 Ti?n s? cùng h?n 600 th?c s?, bác s? chuyên khoa c?ng nh? hàng nghìn ?i?u d??ng khác bi?t ?? gi? gìn uy tín ph?c v? t?t h?n h?t ph?ng ?oán m?t s? nam gi?i t?i th?m khám ch?a b?nh n?i ?ây. h? th?ng c? s? v?t ch?t n?i ?ây c?ng c?c k? tiên ti?n Ngoài ra b?nh vi?n c?ng không ng?ng c?p nh?t, nâng c?p m?t s? ph??ng pháp và thi?t b? m?i ?? ?áp ?ng nhu c?u khám ch?a tr? b?nh ??t k?t qu? ??c bi?t.

Trong ?i?u tr? b?nh hôi nách, b?nh vi?n 108 ?ang thì có bi?n pháp d?ch v? sau

tr? b?nh viêm cánh v?i thu?c
ch?a ch?ng hôi nách v?i tiêm Botox
tr? b?nh viêm cánh b?ng k? thu?t Laser.
C?t tuy?n m? hôi truy?n th?ng
N?i soi c?t tuy?n m? hôi nách
tuy?t nhiên ph??ng pháp n?i soi c?t tuy?n m? b?nh viêm cánh th??ng hay ???c ch? ??nh r?t nhi?u h?n b?i thì có nhi?u ?u ?i?m, ít c?m giác ?au, ít ?? l?i s?o, ng??i b?nh có kh? n?ng sinh ho?t bình th??ng ngay sau ti?u ph?u. m?c phí c?t tuy?n m? hôi n?i soi t?i b?nh vi?n 108 c?ng không h? ??t ?? mà còn có th? ??m b?o an toàn tuy?t ??i.

??ng th?i n?u thì có phí tránh h?n thì b?n có th? l?y ph??ng pháp c?t tuy?n m? hôi truy?n th?ng. nh?ng cách này M?c dù không c?n ??n công ngh? thi?t b? hi?n ??i tuy nhiên nam gi?i làm ph?u thu?t c?n ph?i thì có tay ngh? cao, có kh? n?ng x? lý tr??ng h?p t?t. Vì v?y c?n ch?n các b?nh vi?n ch?t l??ng nh? b?nh vi?n quân ??i 108 n?u có nhu c?u làm.

thông tin liên h?

??a ch?: S? m?t Tr?n H?ng ??o, Hai Bà Tr?ng, Hà N?i

chúng tôi ?a khoa Thái Hà
phòng khám ?a khoa Thái Hà c?ng là m?t trong nh?ng chúng tôi m?nh v? m?t s? b?nh lý nam khoa, ph? khoa ho?c nh?ng b?nh hoa li?u, trong s? ?ó thì có c? b?nh hôi nách. Cho dù b?n g?p tr?ng thái ch?ng hôi nách vì b?m sinh nhi?u ngày, b?nh hôi nách m?i phát tác do ?n s? d?ng ho?c sau sinh thì chúng tôi Thái Hà ??u có kh? n?ng ??a ra nh?ng gi?i pháp kh?c ph?c khoa h?c v?i tr?ng thái và ?òi h?i c?a b?n.

c?t tuy?n m? hôi nách t?i Hà N?i
phòng khám ?a khoa Thái Hà có kh? n?ng ch?a tr? t?t c? hi?n t??ng  hôi nách Dù cho ?ang trong tr?ng thái giai ?o?n ??u, m?n tính hay b?m sinh
N?i ?ây t?p trung h? th?ng y t? m?i ??u ngành trong l?nh v?c ch?ng hôi nách, có nhi?u kinh nghi?m luôn nhi?t huy?t ??i v?i công v?n ??. h? th?ng thi?t b? máy móc tiên ti?n ? ?ây s? giúp nh?n th?y chu?n xác tình hình cùng v?i tác nhân gây b?nh, giúp s?c chuyên gia có nguy c? ??a ra m?t s? ph??ng pháp tr? h?p lý. Không gian phòng khám thoáng mát, s?ch s? c?ng giúp tâm sinh lý b?nh nhân ?n ??nh cùng v?i có th? ch?a b?nh t?t h?n.

Trong ch?a b?nh hôi nách hi?n phòng khám ?a khoa Thái Hà ?ang thì có m?t s? d?ch v? sau

C?t tuy?n m? hôi nách c? ?i?n
ch?a tr? b?nh viêm cánh v?i công ngh? Laser.
k? thu?t xâm l?n t?i thi?u Hàn Qu?c
ph??ng pháp xâm l?n 360 m?c ??.
trong s? ?ó hai cách ???c s? d?ng ch? y?u trong c?t b? tuy?n m? b?nh viêm cánh ch? y?u là li?u pháp xâm l?n t?i thi?u Hàn Qu?c c?ng nh? k? thu?t xâm l?n 360 hi?n t??ng. th?i ?i?m ti?u ph?u ??i v?i hai ph??ng pháp này ch? kho?ng 30 phút, kho?ng th?i gian h?i ph?c trong 7 ngày tuy nhiên có kh? n?ng kéo dài k?t qu? ??n tr?n ??i n?u thì có ch? ?? ch?m sóc t?t.

thông tin liên h?

??a ch?: ??a ch?: S? 11 Thái Hà, ??ng ?a, Hà N?i

Sau ph?u thu?t ch?a b?nh hôi nách, ng??i b?nh còn c?n ph?i l?u ý ??n nh?ng câu h?i ch?m sóc c? th?,sinh ho?t, ?n s? d?ng thì m?i có kh? n?ng ng?n ng?a b?nh quay tr? l?i hoàn toàn. Bên c?nh ?ó n?u tác nhân d?n ??n b?nh thì có s? liên quan t?i nh?ng ch?ng b?nh thì ph?i ch?a tr? các b?nh này v?nh vi?n. Hãy tuân th? ??c bi?t theo quy trình ?i?u tr? c?a bác s? ?? có th? kh? b?nh nhanh chóng nh?t.

Thông qua các cung c?p V?a r?i, hy v?ng t?ng mang ??n cho b?n nhi?u hi?u bi?t b? ích v? nh?ng ??a ch? c?t tuy?n m? b?nh hôi nách ? Hà N?i. Hãy g?i ?i?n ??t l?ch khám tr??c t?i m?t s? c? s? này ?? bài ti?t ki?m kho?ng th?i gian xét nghi?m và tr? b?nh h?n Ngoài ra tránh c?p ?? quá t?i cho bi?t nh?ng b?nh vi?n ho?c chúng tôi ???c t?i ?u nh?t.

Xem Thêm:

Add a comment

Anti-spam