Trang Chu

H?ng Th?nh là m?t trong nh?ng phòng khám hàng ??u t?i Hà N?i, ??t tiêu chu?n ch?t l??ng cao. T? nh?ng ngày ??u ?i vào ho?t ??ng, H?ng Th?nh ?ã t?ng b??c t?o d?ng uy tín và danh ti?ng v?i mô hình phòng khám ngh? d??ng  3H (Hospital- Hotel- Home) tiên phong ? Hà N?i. Tr?ng tâm trong s? m?ng c?a H?ng Th?nh là cung c?p nh?ng d?ch v? ch?m sóc s?c kh?e t?t nh?t ??n v?i b?nh nhân.